PHP时间日期函数及使用方法总结

分享
未结 精华 置顶
1 230
chichu
chichu 2022-04-20
//1、获取当前年月日
echo date('Y-m-d');

//2、获取当前时分秒
echo date('H:i:s');

//3、获取当前年月日时分秒
echo date('Y-m-d H:i:s');

//4、判断今年是否闰年
echo date('L');

//5、获取当前所属月的天数
echo date('t');

//6、获取指定月份的天数
$month = "2015-07";
echo date('t', strtotime($month . '-01'));

//7、获取指定月份的第一天
$date = "2015-07-09";
echo date('Y-m-01',strtotime($date));

//8、获取指定月份的最后一天
$date = "2015-07-09";
echo date('Y-m-d',strtotime(date('Y-m-01',strtotime($date)) . '+1 month -1 day'));

//9、获取上个月第一天
echo date('Y-m-01', strtotime('-1 month'));

//10、获取上个月的最后一天
echo date('Y-m-t', strtotime('-1 month'));

//11、获取昨天
echo date("Y-m-d",strtotime("-1 day"));

//12、获取前天,即三天前
echo date("Y-m-d",strtotime("-2 day"));

//13、获取明天
echo date("Y-m-d",strtotime("+1 day"));

//14、获取一周以后
echo date("Y-m-d",strtotime("+1 week"));

//15、获取两周零三天五小时1秒后的日期时间
echo date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+2 week 3 days 5 hours 1 seconds"));

//16、获取下个星期四
echo date("Y-m-d",strtotime("next Thursday"));

//17、获取上周一
echo date("Y-m-d",strtotime("last Monday"));

//18、获取一个月以前
echo date("Y-m-d",strtotime("last month"));

//19、获取一个月以后
echo  date("Y-m-d",strtotime("+1 month"));

//20、获取五年后
echo date("Y-m-d",strtotime("+5 year"));

//21、服务器的时间区域设置
echo date('T');

上一篇:充值遇到问题,请及时加微信沟通

下一篇:CLT任务悬赏系统上线

回帖
  • 2022-06-07 17:53:00

    老大啥时候更新版本呢

    0 回复
取消评论